POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE
2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
4. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
5. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
6. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI
7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
8. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH INNYM PODMIOTOM
9. PLIKI COOKIES
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych Użytkowników stosujemy nowoczesne środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony i przetwarzania danych osobowych oraz zabezpieczania przed dostępem osób nieupoważnionych. Kontrolujemy ich wykonanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi. Dokładamy wszelkich starań, aby Użytkownicy czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe w trakcie korzystania ze strony internetowej.

1.2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z usług elektronicznych dostępnych w ramach strony internetowej.

1.3. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady i zakres pozyskiwania, przetwarzania i zabezpieczania przekazanych przez Użytkownika jego danych osobowych, w związku z korzystaniem ze strony internetowej, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki Administratora danych osobowych, a także informuje o używaniu plików cookies.

2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

2.1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „KOMM” Marzena Martychowiec Spółka Jawna, z siedzibą przy: ul. Początkowej 8, 20-805 Lublin, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000088364, NIP: 7121021855, REGON: 004161332 (zwany dalej: „Administrator”).

2.2. Dane kontaktowe Administratora:

a. Adres Administratora: ul. Legionów 43, 21-100 Lubartów.

b. Adres e-mail Administratora: [email protected].

c. Numer telefonu Administratora: 661640906.

3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

3.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu prawidłowej realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem, w ramach sklepu internetowego.

Oznacza to, że dane osobowe potrzebne są w szczególności do:

a. zarejestrowania się na stronie internetowej,

b. dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego,

c. zawarcia umowy,

d. dokonania rozliczeń,

e. dostarczenia zamówionego przez Użytkownika produktu lub wykonania usługi,

f. korzystania przez Użytkownika z wszelkich uprawnień konsumenckich, np. odstąpienie od umowy, rękojmia.

3.2. Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, co spowoduje, że Administrator będzie również przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych dotyczących m.in. nowych produktów lub usług, promocji czy wyprzedaży.

3.3. Dane osobowe Użytkownika są również przetwarzane w ramach wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze oraz realizacji zadań w interesie publicznym m.in. do wykonywania zadań związanych z bezpieczeństwem i obronnością lub przechowywaniem dokumentacji podatkowej.

3.4. Dane osobowe Użytkownika mogą być również przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego produktów, zabezpieczania i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami Użytkownika lub osoby trzeciej, jak również marketingu usług i produktów podmiotów trzecich lub marketingu własnego, niebędącego marketingiem bezpośrednim.

4. CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkownika, których podanie jest niezbędne do:

a. zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej (formularz rejestracji) lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem ww. umów: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, oraz numer NIP (w przypadku Użytkowników niebędących konsumentami)- podany zakres jest maksymalny co oznacza, że w przypadku np. odbioru osobistego nie jest konieczne podanie adresu dostawy,
b. marketingu bezpośredniego – adres poczty elektronicznej,
c. marketingu – imię oraz adres poczty elektronicznej,
d. wyrażenia przez Użytkownika opinii o zawartej umowie sprzedaży – adres poczty elektronicznej,
e. prowadzenia ksiąg rachunkowych- imię i nazwisko/nazwa firmy, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), oraz numer NIP (w przypadku Użytkowników niebędących konsumentami),
f. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora- imię i nazwisko/nazwa firmy, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, oraz numer NIP (w przypadku Użytkowników niebędących konsumentami).

4.2. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika, w celu dokonania zwrotu należności Administrator przetwarza również informacje dotyczące numeru rachunku bankowego Użytkownika.

5. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88 (zwane dalej: „rozporządzenie RODO”) oraz przepisami Ordynacji podatkowej z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201).

6. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI

6.1. Użytkownik może w każdej chwili żądać od Administratora informacji o zakresie przetwarzania jego danych osobowych.

6.2. Użytkownik może w każdej chwili żądać od Administratora poprawienia bądź sprostowania swoich danych osobowych. Użytkownik może to również zrobić samodzielnie, po zalogowaniu się na swoje konto.

6.3. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, bez podawania przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania danych osobowych może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania danych osobowych, np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych, bądź dotyczyć wszystkich celów przetwarzania danych osobowych. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania danych osobowych spowoduje, że konto Użytkownika zostanie usunięte ze strony internetowej, wraz ze wszystkimi wcześniej zapisanymi i przetwarzanymi przez Administratora danymi osobowymi Użytkownika. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

6.4. Użytkownik może w każdej chwili żądać, bez podawania przyczyny, aby Administrator usunął jego dane osobowe. Usunięcie danych osobowych spowoduje, że konto Użytkownika zostanie usunięte ze strony internetowej, wraz ze wszystkimi wcześniej zapisanymi i przetwarzanymi przez Administratora danymi osobowymi Użytkownika. Żądanie usunięcia danych osobowych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

6.5. Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu jego danych osobowych, zarówno w zakresie wszystkich przetwarzanych przez Administratora danych osobowych, jak również jedynie w ograniczonym zakresie, np. co do przetwarzania danych osobowych w konkretnie wskazanym celu. Wniesienie sprzeciwu spowoduje, że konto Użytkownika zostanie usunięte ze strony internetowej, wraz ze wszystkimi wcześniej zapisanymi i przetwarzanymi przez Administratora danymi osobowymi Użytkownika. Wyrażenie sprzeciw nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

6.6. Użytkownik może żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, czy to przez określony czas, czy też bez ograniczenia czasowego, ale w określonym zakresie, co Administrator będzie obowiązany spełnić. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

6.7. Użytkownik może żądać, aby Administrator przekazał innemu podmiotowi, przetwarzane dane osobowe Użytkownika. Powinien w tym celu napisać prośbę do Administratora, wskazując, jakiemu podmiotowi (nazwa oraz adres) należy przekazać dane osobowe oraz jakie konkretnie dane osobowe Użytkownik życzy sobie, żeby Administrator przekazał. Po potwierdzeniu przez Użytkownika swojego życzenia, Administrator przekaże, w formie elektronicznej, wskazanemu podmiotowi, dane osobowe Użytkownika. Potwierdzenie przez Użytkownika żądania jest niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych oraz uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.

6.8. Administrator informuje Użytkownika o podjętych działaniach, przed upływem miesiąca od otrzymania jednego z żądań wymienionych w poprzednich punktach.

6.9. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika, wyrażonej w chwili rejestracji Użytkownika na stronie internetowej lub w chwili potwierdzenia przez Użytkownika dokonania zamówienia za pośrednictwem strony internetowej.

6.10. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak jej udzielenia uniemożliwia zarejestrowanie się przez Użytkownika na stronie internetowej oraz dokonywanie przez Użytkownika zakupów za pośrednictwem strony internetowej.

7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

7.1. Wykonanie umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej (konto) lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem ww. umów- dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

7.2. Dane związane z udzieleniem odpowiedzi na kontakt mailowy lub telefoniczny- dane są przechowywyane do momentu prowadzenia korespondencji lub wycofania udzielonej zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu , chyba że dalsze przechowywanie danych uzasadnione jest nadrzędnym interesem Administratora, w postaci np. obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

7.3. Marketing bezpośredni- dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.) (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata). Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

7.4. Marketing- dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

7.5. Wyrażenie przez Użytkownika opinii o zawartej umowie sprzedaży- dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

7.6. Prowadzenie ksiąg rachunkowych- dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej).

7.7. Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora- dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.) (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

7.8. Prowadzenie statystyk- do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu, nie dłużej jednak niż przez okres 50 miesięcy od czasu ostatniej aktywności na stronie internetowej.

8. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH INNYM PODMIOTOM

8.1. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkowników podmiotom współpracującym z Administratorem, w zakresie niezbędnym np. dla prawidłowej realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem w ramach sklepu internetowego, np. w celu przygotowania zamówionego produktu, dostarczenia przesyłki lub przekazywania informacji handlowych, pochodzących od Administratora (ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych). Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu podmiotowi działającemu na jego zlecenie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.
Odbiorcami danych osobowych mogą być:
a. wybrany przewoźnik lub pośrednik realizujący przesyłki na zlecenie Administratora- w przypadku Użytkownika, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską lub przesyłką do paczkomatu,
b. wybrany podmiot obsługujący płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą- w przypadku Użytkownika, która korzysta w sklepie internetowym z ww. płatności,
c. wybrany dostawca usług księgowych, prawnych i doradczych (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna).

8.2. Poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe Użytkowników nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim ani przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych tych osób trzecich.

8.3. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

8.4. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia RODO.

9. PLIKI COOKIES

9.1. Strona internetowa www.moniawlosek.pl używa plików cookies (ciasteczka) lub podobną technologię (zwane dalej łącznie: „cookies”) do zbierania informacji o dostępie Użytkownika do strony internetowej oraz jego preferencjach.

9.2. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, które zawierają unikalny kod referencyjny, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie Użytkownika (np. na dysku twardym komputera, czy też na karcie pamięci smartfonu), w celu przechowywania, a czasem śledzenia informacji dotyczących używanego urządzenia. Zwykle nie pozwalają one zidentyfikować osoby Użytkownika. Pliki cookies są wykorzystywane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika. Ich głównym zadaniem jest lepsze dopasowanie strony internetowej do Użytkownika.

9.3. Niektóre z plików cookies, występujące na stronie internetowej, są przechowywane tylko przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po wylogowaniu się ze strony internetowej lub po zamknięciu przeglądarki internetowej. Inne pliki cookies są przechowywane przez dłuższy czas, zdefiniowany przez parametry każdego pliku lub do czasu ręcznego ich usunięcia i służą do zapamiętywania Użytkownika, który po powrocie na stronę internetową, jest na niej rozpoznawany.

9.4. Wszystkie pliki cookies, występujące na stronie internetowej, są ustalane przez Administratora.

9.5. Wszystkie pliki cookies, występujące na stronie internetowej, są zgodne z obowiązującym prawem Unii Europejskiej.

9.6. Standardowo większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies- w tym ostatnim wypadku może to uniemożliwić pełne korzystanie ze strony internetowej.

9.7. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania dostępne są najczęściej w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

9.8. Pliki cookies będą wykorzystywane do niezbędnego zarządzania sesją, w tym:
a. tworzenia specjalnej sesji logowania dla Użytkownika strony internetowej, aby strona internetowa zapamiętała, że Użytkownik jest zalogowany, a jego żądania były dostarczane w sposób skuteczny, bezpieczny i spójny,
b. rozpoznawania Użytkownika, który już wcześniej odwiedził stronę internetową, co pozwala na identyfikację liczby unikalnych Użytkowników, którzy skorzystali z serwisu i pozwala upewnić się co do wystarczającej pojemności serwisu dla liczby nowych Użytkowników strony internetowej,
c. rozpoznawania, czy osoba odwiedzająca stronę internetową jest zarejestrowana na stronie internetowej,
d. rejestrowania informacji z urządzenia Użytkownika, w tym: pliki cookies, adres IP oraz informacje o używanej przeglądarce, w celu możliwości diagnozowania problemów, administrowania i śledzenia użytkowania witryny,
e. dostosowywania elementów układu szaty graficznej lub zawartości strony internetowej,
f. zbierania informacji statystycznych o tym, jak Użytkownik korzysta ze strony internetowej, w celu możliwości ulepszania witryny i stwierdzenia, które zakresy strony internetowej są najbardziej popularne dla Użytkowników.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, na które mogą wpłynąć: zmiany przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, rozwój technologii internetowej czy rozwój serwisu internetowego Administratora. O każdej zmianie Administrator poinformuje Użytkownika w sposób widoczny i zrozumiały.

10.2. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko sklepu internetowego www.moniawlosek.pl. Sklep internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie odpowiada za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tychże innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony internetowe, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.