Reklamacje

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, w zakresie określonym w art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.).

3. Wada fizyczna Produktu polega na niezgodności sprzedanego Produktu z Umową Sprzedaży, co ma miejsce, gdy:

a. produkt nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel Umowy Sprzedaży, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

b. produkt nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewniał Klienta,

c. produkt nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,

d. produkt został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.

4. Wada prawna Produktu zachodzi wówczas, gdy Produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu Produktu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

5. Zgodnie z art. 558 §1 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.), odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi.

7. Gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Produktu Konsumentowi, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała już w chwili wydania Produktu.

8. Reklamacja może zostać złożona przez Konsumenta:

a. pisemnie na adres: ul. Legionów 43, 21-100 Lubartów,

b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].

9. Zaleca się podanie przez Konsumenta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

10. Jeżeli Produkt ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

11. Jeżeli Produkt ma wadę, Konsument może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

12. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

13. Konsument nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

14. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

15. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

16. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy Produkt na adres: ul Legionów 43, 21-100 Lubartów.

17. Koszt dostarczenia wadliwego Produktu ponosi Sprzedawca. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

18. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie Internetowym