REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Monia Wlosek

 

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
2. DEFINICJE
3. DANE KONTAKTOWE SPRZEDAWCY
4. ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE INTERNETOWYM I WYMAGANIA TECHNICZNE
5. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA
6. METODY, KOSZTY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
7. METODY I TERMINY PŁATNOŚCI
8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
9. REKLAMACJE
10. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
13. FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1. Sklep internetowy Monia Wlosek, działający pod adresem: www.moniawlosek.pl, prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „KOMM” Marzena Martychowiec Spółka Jawna, z siedzibą przy: ul. Początkowej 8, 20-805 Lublin, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000088364, NIP: 7121021855, REGON: 004161332.

1.2. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności zasady i tryb zawierania i wykonywania Umów Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, jak również tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta.

1.3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.).

1.4. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do Konsumentów albo do Przedsiębiorców.

1.5. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.moniawlosek.pl.

1.6. Wszyscy Klienci obowiązani są zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przed dokonaniem zakupu oraz zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

2. DEFINICJE

Regulamin – niniejszy zbiór regulacji organizujących zasady korzystania z usług Sklepu Internetowego przez Klientów.

Konsument – przez Konsumenta uważa się następujące osoby:
a. osoba fizyczna dokonująca umowy cywilnoprawnej za pośrednictwem Sklepu Internetowego, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową – tzw. „Konsument sensu stricto”
oraz
b. osoba fizyczna zawierająca umowę cywilnoprawną za pośrednictwem Sklepu Internetowego, bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – tzw. „Przedsiębiorca na prawach Konsumenta”.

Dla celów niniejszego Regulaminu przyjmuje się, że w razie braku rozróżnienia wskazanych dwóch grup podmiotów, Regulamin odnosi się zarówno do Konsumentów sensu stricto, jak też Przedsiębiorców na prawach Konsumenta.

Klient – (1) osoba fizyczna, w tym Konsument, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, (2) osoba prawna, albo (3) jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z usług świadczonych przez Sklep Internetowy.

Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

Konto – usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

Formularz Zamówienia – usługa elektroniczna dostępna na stronie internetowej Sklepu Internetowego, za pomocą której Klient może dokonać zakupu, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży m.in. sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element Sklepu Internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty oraz w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w tym ilości nabywanych Produktów.

Sklep Internetowy – serwis internetowy, należący do Sprzedawcy, dostępny pod adresem internetowym: www.moniawlosek.pl.

Sprzedawca – Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „KOMM” Marzena Martychowiec Spółka Jawna, z siedzibą przy: ul. Początkowej 8, 20-805 Lublin, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000088364, NIP: 7121021855, REGON: 004161332.

Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. DANE KONTAKTOWE SPRZEDAWCY

3.1. Adres Sprzedawcy: ul. Legionów 43, 21-100 Lubartów.

3.2. Adres e-mail Sprzedawcy: [email protected].

3.3. Numer telefonu Sprzedawcy: 661640906.

3.4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:

PPH „KOMM” Sp.j. Marzena Martychowiec
14 1090 2590 0000 0001 4481 7835.

3.5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym punkcie.

3.6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w Dni Robocze w godzinach od 9.00 do 17.00.

4. ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE INTERNETOWYM I WYMAGANIA TECHNICZNE

4.1. Aby założyć Konto w Sklepie Internetowym należy:
a. wypełnić Formularz Rejestracji,
b. kliknąć przycisk „Zarejestruj się”,
c. potwierdzić chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.

4.2. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz login i hasło. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami sensu stricto niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

4.3. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

4.4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych przez Klienta w Formularzu Rejestracji.

4.5. Usługa elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub też pisemnie na adres: ul. Legionów 42, 21-100 Lubartów.

4.6. Do korzystania z usług Sklepu Internetowego niezbędne jest: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, (2) dostęp do poczty elektronicznej, (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej lub Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej, (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1366×768, 360×640, lub 1920×1080, (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

4.7. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

4.8. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga zakładania Konta. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami pkt. 4 niniejszego Regulaminu albo poprzez podanie przez Klienta niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

5. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

5.1. W celu złożenia Zamówienia należy:
a. wybrać Produkt/y oraz dostępne warianty (np. rozmiar), będące przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „dodaj do koszyka”,
b. zalogować się na Konto lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez zakładania Konta,
c. wybrać opcję dostawy, a następnie kliknąć przycisk „przejdź do płatności”,
d. wypełnić Formularz Zamówienia poprzez podanie następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, ewentualnie danych do faktury oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów. W przypadku Klientów niebędących konsumentami sensu stricto niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych przez Klienta danych.
e. wybrać jedną z dostępnych metod płatności i w zależności od wybranej metody płatności opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem pkt. 7 niniejszego Regulaminu.

5.2. Przedsiębiorcy, uznani za tzw. Przedsiębiorców na prawach konsumenta (patrz: definicja „Konsumenta” w niniejszym Regulaminie), będą musieli zaznaczyć, już w chwili składania Zamówienia, że zakup nie ma dla nich charakteru zawodowego.

5.3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

5.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez: (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 5.3. niniejszego Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

5.5. Cena Produktu umieszczona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i jest ceną brutto (zawiera podatek VAT). O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia i informacji o sposobie w jaki opłaty te będą obliczane, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen znajdujących się w Sklepie Internetowym, wprowadzania nowych Produktów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

6. METODY, KOSZTY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

6.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące metody dostawy oraz odbioru Produktu:
a. przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
b. przesyłka do paczkomatu,
c. odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Legionów 43, 21-100 Lubartów (w Dni Robocze, w godzinach od 9.00 do 17.00).

6.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

6.3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

6.4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 dni roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą – od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy,
b. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6.5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego Zamówienia.

6.6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 7 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 dni roboczych. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
6.7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego ZaMówienia.

6.8. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.9. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia w dostawie wynikające z winy przewoźnika.

6.10. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić zawartość i kompletność przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Produktu. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.

7. METODY I TERMINY PŁATNOŚCI

7.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące metody płatność z tytułu Umowy Sprzedaży:
a. płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
b. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:
PPH „KOMM” Sp.j. Marzena Martychowiec
14 1090 2590 0000 0001 4481 7835
c. płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl – możliwie aktualne metody płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej metod płatności oraz na stronie internetowej Przelewy24.pl.

7.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

7.3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.13 niniejszego Regulaminu.

8.2. Bieg terminu określonego w pkt. 8.1 niniejszego Regulaminu rozpoczyna się od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż przewoźnik.

8.3. W przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w pkt. 8.1 niniejszego Regulaminu rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części.

8.4. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem terminu określonego w pkt. 8.1. niniejszego Regulaminu.

8.5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone:
a. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected],
b. pisemnie na adres: ul. Legionów 43, 21-100 Lubartów.

8.6. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827) oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 13 niniejszego Regulaminu, a także na stronie Sklepu Internetowego w zakładce dotyczącej odstąpienia od umowy. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

8.7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta w formie elektronicznej, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

8.8. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

8.9. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8.10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.11. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres:
PPH „KOMM”
ul. Legionów 43,
1-100 Lubartów.

8.12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.13. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument:
a. jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów,
b. konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu,
c. w przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie, na wyraźne żądanie Konsumenta, rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

8.14. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
e. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli i mogące wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którym Sprzedawca nie ma kontroli,
h. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
i. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
j. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

9. REKLAMACJE

9.1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

9.2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, w zakresie określonym w art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.).

9.3. Wada fizyczna Produktu polega na niezgodności sprzedanego Produktu z Umową Sprzedaży, co ma miejsce, gdy:
a. produkt nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel Umowy Sprzedaży, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
b. produkt nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewniał Klienta,
c. produkt nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
d. produkt został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.

9.4. Wada prawna Produktu zachodzi wówczas, gdy Produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu Produktu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

9.5. Zgodnie z art. 558 §1 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.), odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

9.6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi.

9.7. Gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Produktu Konsumentowi, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała już w chwili wydania Produktu.

9.8. Reklamacja może zostać złożona przez Konsumenta na przykład:
a. pisemnie na adres: ul. Legionów 43, 21-100 Lubartów,
b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].

9.9. Zaleca się podanie przez Konsumenta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

9.10. Jeżeli Produkt ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

9.11. Jeżeli Produkt ma wadę, Konsument może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

9.12. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

9.13. Konsument nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

9.14. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

9.15. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

9.16. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy Produkt na adres: ul Legionów 43, 21-100 Lubartów.

9.17. Koszt dostarczenia wadliwego Produktu ponosi Sprzedawca. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

9.18. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie Internetowym.

10. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

10.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

10.2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, adres email: [email protected] lub adres: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

10.3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą (więcej informacji znajduję się na stronie internetowej: http://www.spsk.wiih.org.pl/),
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą (więcej informacji znajduję się na stronie internetowej inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę),
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

10.4. Pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr, dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji znajduję się na stronie internetowej samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

10.5. Niniejszy pkt. 10 Regulaminu stosuję się dla Umów Sprzedaży jedynie wobec Konsumentów sensu stricto. Nie znajduję on zastosowania wobec Przedsiębiorców na prawach konsumenta (patrz: definicja „Konsumenta” w niniejszym Regulaminie).

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

11.1. Klient składając Zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych, w celu realizacji i obsługi Zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem jego danych osobowych, w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88.

11.2. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta, podczas korzystania ze Sklepu Internetowego, jest Sprzedawca.

11.3. Dane osobowe Klienta, zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zbierane są w celu prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, także w celu marketingowym.

11.4. Dane osobowe Klienta, znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy, nie są przekazywane podmiotom, które nie uczestniczą w realizacji Umowy Sprzedaży.

11.5. Odbiorcami danych osobowych Klienta Sklepu Internetowego mogą być:
a. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską lub przesyłką do paczkomatu, administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie administratora,
a. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą, administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

11.6. Klient zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88 ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, może żądać ich poprawienia lub usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzanych danych osobowych.

11.7. Podanie przez Klienta jego danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w niniejszym Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub brak zgody Klienta na przetwarzanie takich danych osobowych, uniemożliwia zarejestrowanie się przez Klienta na Stronie Internetowej oraz dokonywanie przez Klienta zakupów za pośrednictwem Strony Internetowej.

11.8. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu Internetowego.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

12.2. Wszyscy Klienci obowiązani są do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klienci obowiązani są do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Zakazuje się wszystkim osobom, w tym Klientom, dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

12.3. Niniejszy Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza jakichkolwiek praw Konsumentów, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku ewentualnej niegodności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

12.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

12.5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa czy zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

13. FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

Poniżej znajdują się link do pobrania formularza odstąpienia od umowy.

Formularz odstąpienia od umowy – wersja PDF

Formularz odstąpienia od umowy – wersja edytowalna WORD